Hem

Vår arbetsmetodik

Vår historia

Vilka vi är

Publikationer

 

 

Vår arbetsmetodik

 

 


 

Hem

Vår arbetsmetodik

Vår historia

Vilka vi är

Publikationer

 

 

   

 

Arbetsmetodik

 

BSIs uppdrag innebär nästan alltid en förändring av den verksamhet, som vi erhållit i uppdrag att analysera och utveckla. Gemensamt för alla förändringar i en verksamhet är att det är medarbetarna och ledarna i verksamheten som står för förändringen, inte BSI. Därför är vår uppgift, för att skapa förutsättningar för bestående förändringar, att säkerställa att ägarskapet och ansvaret för analys, utveckling och förändring verkligen ligger hos ledning och medarbetare i verksamheten. I annat fall riskerar förändringen att bli temporär och att BSI tar förändringens effekt med sig. För att undvika detta tillämpar BSI en arbetsmetodik som utvecklats genom lång erfarenhet av arbete med ledning och medarbetare i stora och små organisationer.

 

BSIs arbetsmetodik säkerställer framgångsrikt förändringsarbete där såväl tanke som handling är väl avvägd; både i förhållande till vad omvärlden kräver och till vad verksamheten förmår. Vi bedriver förändringsarbete i nära samverkan med ledning och medarbetare och den erfarenhet och kunskap som finns i organisationen. Det är vår erfarenhet att detta är det mest effektiva och mest framgångsrika tillvägagångssättet. Detta ger också verksamheten ett mer kostnadseffektivt bruk av konsultinsatserna. Tillika förkortas genomförandetiden och resultatet säkerställs i större grad.

 

BSI utbildar och utvecklar verksamhetens medarbetare inom kundens organisation under uppdragets gång. På detta sätt säkerställer vi att ägarskapet för inte bara uppdraget utan även förändringen ligger hos uppdragsgivaren och att kompetens överförs så att uppdragsgivaren dels själv kan arbeta vidare med förbättringarna då BSIs uppdrag är slutfört, dels, när uppdraget är avslutat, att genomförandet tar kortast möjliga tid.